Kabinet ministrice

Kabinet ministra vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  sve stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe federalnog ministra obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: ministar);  prijem i tehničko kompletiranje svih materijala iz nadležnosti organizacionih jedinica koji se dostavljaju ministru na razmatranje i odlučivanje; osiguravanje provođenja svih zadataka po nalogu ministra; ostvarivanje službene  korespondencije sa svim federalnim i drugim organima i međunarodnim organizacijama u pitanjima u kojima ima učešće ministar, sekretar Ministarstva i drugi rukovodeći državni službenici i organizuje i vrši sve poslove koji se odnose na servisiranje tih aktivnosti; organizaciju i vršenje poslova koji se odnose na dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Ministarstva, koje razmatra i usvaja Vlada Federacije BiH, odnosno Parlament Federacije BiH; organizaciju i vršenje svih poslove na obradi i pripremanju podataka iz nadležnosti Ministarstva radi informisanja nadležnih organa i javnosti, i o tim pitanjima ostvaruje komunikacijsku saradnju sa sredstvima javnog informisanja; vršenje poslova u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH; organizaciju svih aktivnosti na održavanju sjednica Stručnog kolegija; organizaciju protokolarnih aktivnosti prilikom službenih posjeta Ministarstvu; praćenje i koordinaciju aktivnosti u provođenju obrazovnih politika; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Kabineta po nalogu ministra.

Kontakt telefon: 036 355 711; 036 355 754

E-mail: kabinet@fmon.gov.ba    info@fmon.gov.ba

 

Pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke - bosanski jezik

Vodič za pristup informacijama u Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti - hrvatski jezik

Водич за приступ информацијама у Федералном министарству образовања и науке - српски језик

 

Indeks registar informacija koje su pod kontrolom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - bosanski jezik

Indeks registar informacija koje su pod kontrolom Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti - hrvatski jezik

Индекс регистар информација које су под контролом Федералног министарства образовања и науке - српски језик

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama - bosanski jezik

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama - hrvatski jezik

Образац захтјева за приступ информацијама - српски језик

Obavijesti

Stranica 1 od 2