Visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje učestvuje u realizaciji programa razmjene studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija, te akademske razmjene, vrši poslove na uspostavljanju održivog sistema finansiranja visokog obrazovanja, kao i sistema finansiranja studentskog standarda, prati i koordinira implementaciju odredbi međunarodnih konvencija, sporazuma i drugih dokumenata u oblasti visokog obrazovanja, koje je preuzela Bosna i Hercegovina u domaće zakonodavstvo, vrši poslove i zadatke iz člana ... ovog Pravilnika koji se odnose na visoko obrazovanje, nastavno-naučne procese u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi, kao i obrazovanje u specijalističkim disciplinama, postdiplomsko, interdisciplinarno obrazovanje, cjeloživotno učenje i učenje na daljinu; inicira donošenje, pruža podršku i prati implementaciju standarda i normativa u visokom obrazovanju; radi na unapređenju studentskog standarda, pomaže razvoj akademske i bibliotečke mreže, sarađuje sa nadležnim kantonalnim, entitetskim i državnim vlastima na  polju visokog obrazovanja i koordinira međuuniverzitetsku saradnju, u cilju reforme sistema visokog obrazovanja; radi na podizanju kvaliteta studija, inicira i pruža podršku uspostavljanju i učvršćivanju veza između visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH i visokoškolskih ustanova u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora. 

Pomoćnica ministrice: Angela Petrović

Kontakt telefon sektora: 036 355 739; 036 355 754; 036 355 746; 036 355 745

E-mail: angela.petrovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

Stranica 1 od 2