REGISTAR NAUČNIH RADNIKA/USTANOVA

 

REGISTAR NAUČNIH INSTITUCIJA, NAUČNOG KADRA, NAUČNIH PROJEKATA I INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

http://registar.nub.ba/

 

Riječ je o on-line aplikaciji koja objedinjuje podatke o istraživačima i istraživačkim organizacijama u Federaciji BiH, a cilj je uspostavljanje jedinstvenog istraživačkog prostora. Projekat implementira Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a aplikaciju je razvio tim sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Registar Federacije Bosne i Hercegovine je krovni sistem, a registri kantona njegovi podsistemi. Nacionalna i univerzitetska bibblioteka BiH je u ovom slučaju operator čitavog sistema.

Finansiranje sistema Registra od 01.01.2007. godine preuzima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, što podrazumijeva finansiranje troškova radnog mjesta i održavanja sistema, kao i održavanje hardvera, softvera i ažuriranje baze podataka, dok NUB BiH izvršava poslove i zadatke na upravljanju sistemom Registra i njegovom održavanju.

Postupak inicijalne registracije u Registar naučnih radnika i organizacija

Da bi organizacija bila registrovana u bazi podataka Registra naučnih radnika i organizacija neophodno je na adresu registar.nub@nub.ba poslati osnovne podatke o organizaciji:

  • Naziv organizacije
  • Skraćeni naziv (do 20 znakova)
  • Kanton
  • Ime i prezime odgovorne osobe
  • Kontakt e-mail adresu, na koju administrator baze dostavlja podatke za prijavu u Registar

Na osnovu ovih podataka organizaciji će biti omogućeno prijavljivanje na aplikaciju Registra, te unos i ažuriranje ostalih podataka o organizaciji, kao i štampanje obrasca za slanje nadležnom Ministarstvu, kako je navedeno u uputstvu.

Da bi istraživač bio registrovan u bazi podataka Registra naučnih radnika i organizacija neophodno je da na adresu registar.nub@nub.ba pošalje osnovne podatke o sebi:

  • Ime i prezime
  • Kanton
  • Kontakt e-mail adresu, na koju administrator baze dostavlja podatke za prijavu u Registar
  • Organizacija, kojoj istraživač pripada

Na osnovu ovih podataka istraživaču će biti omogućeno prijavljivanje na aplikaciju Registra, te unos i ažuriranje ostalih podataka o sebi, kao i štampanje obrasca za slanje nadležnom Ministarstvu, kako je navedeno u uputstvu.

Dokumenti vezani za registar