Obavještenje o otpisu duga kamate po osnovu studentskih zajmova

 Datum obavijesti: 12/07/2022

Obavještavaju se korisnici studentskih zajmova da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 320. sjednici od 23.6.2022. godine usvojila Zaključak broj:  968/2022 kojim se:

  • korisnicima studentskih zajmova koji su osnovni dug izmirili do 31.12.2021. godine, a ne i zateznu kamatu, otpisuju potraživanja po osnovu iste;
  • svi studenti, korisnici studentskih zajmova, koji izvrše povrat osnovnog duga zajma do 31.12.2022. godine oslobađaju se obaveze povrata zateznih kamata;
  • svi korisnici studentskih zajmova, odnosno sudužnici/jemci koji do 31.12.2022. godine zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o rokovima isplate osnovnog duga (u jednom iznosu ili obročno) oslobađaju se povrata zateznih kamata.

Istim Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrđeno je da će se otpisati potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se utvrdi da su preminuli ili da boluju od teških bolesti i težih oblika invalidnosti, a na osnovu pravilnika kojeg će donijeti Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.

U vezi sa navedenim korisnici studentskih zajmova mogu kontaktirati Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke putem e-maila: studentski.zajmovi@gmail.com ili telefonski na 036 355 745.