Razgovor pomoćnice Bandić za medije

Datum obavijesti: 01/04/2022

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) i ove  godine objavilo je Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih u federalnom budžetu po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Poziv je raspisan  23. marta, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 7. april. Projekti, koje bude predložilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000 KM po korisniku.

O temama ovog poziva i programima koji će se dodijeliti razgovarali smo sa Nadijom Bandić, pomoćnicom ministra u  Sektoru FMON-a za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

- Finansiranje programa i projekata predviđeno je u okviru dvije teme. Prva se odnosi na zaštitu prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, a druga na učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki. Inače,  od 2015. pa do prošle godine u budžetu FBiH po ovom osnovu raspodijeljene su ukupno 3.461.983 KM od prihoda  ostvarenih po osnovu naknada za  priređivanje igara na sreću. Tim novcem finansijski su podržana 574 projekta. Tačnije, za 164 projekta iz oblasti „Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja“ isplaćeno je 1.020.627 KM, dok je 410 projekata iz oblasti „Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“ podržano sa 2.441.356 KM.

- Ko odlučuje o programima za dodjelu?

Bandić: Komisija za ocjenjivanje projekata Ministarstva ocjenjuje sve projekte koji ispunjavaju propisane kriterije. Prijedlog liste potom se daje rukovodiocu FMON-a, koji po završetku procedure konačan prijedlog dostavlja Vladi FBiH, a koja  donosi odluku o raspodjeli sredstava i objavljuje je u „Službenim novinama FBiH“.

Raspodjela na području svih deset kantona, vrši se uz uvažavanje  standarda i kvaliteta ponuđenih programa i projekata. Sa područja svih kantona bit će predložena najmanje po dva projekta, a najviše do 25 posto od ukupnog broja projekata predloženih za podršku.

- Kakav projekat je, prema Vama, dobrodošao?

Bandić: Svaki kvalitetan projekat koji doprinosi ostvarivanju javnog interesa u jednoj od dvije ponuđene oblasti. Uslov je da posjeduje ili može angažovati stručne kadrovske kapacitete, poput socijalnih radnika, ljekara, psihologa, socijalnih pedagoga i drugog stručnog osoblja za rad na ovom projektu.

Potrebni su projekti i programi koji se realizuju u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama. One sa bogatstvom odnosa i sadržaja koje nude djeci i mladima mogu  pružiti priliku svakome od njih da razvije i uspostavi nove aspekte svoje ličnosti koje imaju snažan zaštitni potencijal, te da ga nauče kako se oduprijeti negativnim uticajima. Potrebni su pojekti i programi koji se baziraju na preventivnim aktivnostima koje nadilaze rigidne i restriktivne pristupe i metode, te koje su usmjerene ka razvijanju funkcionalnih znanja djece i mladih, njihove kritičke svijesti i sposobnosti kompetentnog i efikasnog suočavanja sa izazovima kojima su izloženi.

Za tu promjenu u pristupu od presudne važnosti je kontinuirana edukacija, ponajprije nastavnog osoblja i roditelja, a onda i mladih ljudi,  primjena sofisticiranih i efikasnih metoda jačanja njihovih kompetencija, pogotovo u periodu adolescencije, kada lutaju u potrazi za vlastitim identitetom, pa su, samim tim, podložniji da se priklone nekoj grupi koja im nudi drugačije, izazovnije koncepte života.

U preventivnom dijelu aktivnosti  poseban fokus treba, dakle, staviti na razvijanje rezilijencije i kritičkog mišljenja za mlade, roditelje i nastavno osoblje, na uspostavljanje održivog i efikasnog modela prevencije neprihvatljivih ponašanja i zaštite učenika, baziranog na najboljem interesu djeteta, na uspostavljanje preciznih referalnih mehanizama efikasne i pravovremene interakcije stručnih službi škola sa roditeljima i stručnim službama zajednice.

Posebnu pažnju u programima i projetkima treba posvetiti jačanju intersektorske saradnje, uspostavljanju preciznog hodograma djelovanja, posebno između resora obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, a sve u cilju zaštite djece i mladih od zlostavljanja, pedofilije, projačenja i različitih oblika ovisnosti.

Poželjni su i programi i projekti koji jačaju ulogu mladih ljudi na lokalnom nivou, i to oni koji promovišu zdrav doprinos zajednici u kojoj žive, kritičko i stvaralačko promišljanje, te izgradnju otpornosti.

- Za čim primjetite izraženu potrebu?

Bandić: Potrebno je da je projekat inovativan i da ima potencijal da popuni prazninu u postojećim praksama pružanja  usluga u oblasti za koju je projekat ili program  pripremljen. Također, prijedlog projekta treba da prepoznaje i odražava relevantno iskustvo, analize i istraživanje oblasti u kojoj je pripremljen.                                                  

- Ko ne može aplicirati?

Bandić: Neće biti razmatrani zahtjevi korisnika koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu nisu  do 31.12. 2021. godine dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku tih sredstava, kao i oni koji su sredstva utrošili nenamjenski ili u dostavljenom  izvještaju nisu pravdali cjelokupna dodijeljena sredstva. Pravo učešća mogu ostvariti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.