Radna posjeta Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Datum obavijesti: 03/11/2021

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković, sa saradnicima, bio je domaćin radnog sastanka sa predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti sekretarom Aldenom Kajtazom i pomoćnicom ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadijom Bandić, koji je održan 2.11. 2021. godine.

Na sastanku se razgovaralo o prioritetnim aktivnostima u procesu unaprjeđenja odgoja i obrazvanja i modalitetima saradnje između federalnog i resornog kantonalnog Ministarstva.

Predstavnici Federalnog miistarstva obrazovanja i nauke/znanosti prezentirali su programe i projekte koje su podržali sa područja Tuzlanskog kantona, u 2021. godini, od kojih su najznačajniji: nabavka besplatnih udžbenika, podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija, podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta javnih osnovnih i srednjih škola, podorška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba sa fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada, podrška školovanju djece romske nacionalnosti, podrška najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola, podrška programima zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja i programima prevencije i borbe protiv ovisnosti, podrška projektima iz obasti visokog obrazovanja i nauke, i brojnim drugim.

Na sastanku je razgovarano  i o povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem proširivanjem smještajnih kapaciteta,  aktualizirana je i problematika izrade novih kurikuluma za osnovno obrazovanje zasnovanih na ishodima učenja, a
jedan od zaključaka sastanka je bio da  Federalno ministarstvo organizira tematski sastanak ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, kako bi se postigao dogovor o harmoniziranom pristupu izradi novih kurikuluma, izradi okvira kurikuluma na nivou Federacije BiH, na osnovnu kojeg će se pribavljati udžbenici za osnovnu školu u FBiH, te drugim mogućnostima uspostavljanja vertikalne i horizontalne prohodnosti učenika u FBiH.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti nastavlja sa koordiniranim aktivnostima harmonizacije obrazovnih politika u Federaciji BiH, te radnim posjetama kantonalnim ministarstvima obrazovanja.