Usvojen Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021-2024. godina

Datum obavijesti: 12/10/2021

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 4.10.2021. godine usvojila  Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021-2024. godina, koji je predložilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP).

Akcioni plan usmjeren je na zakonodavstvo, institucionalne kapacitete, saradnju, prevenciju te odgovor  i reakciju nadležnih institucija u Federaciji BiH.

Aktivnosti na izradi Akcionog plana inicirala je Federalna uprava policije uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za djecu/UNICEF-a, Save the Children i Centra za sigurni internet/MFS Emmaus, a sve u sklopu implementacije projekta „Prevencija i rad na sprječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“, nakon čega je formirana Radna grupa čiji su članovi bili predstavnici zakonodavnih i obrazovnih institucija i ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnici resora socijalne zaštite i zdravstva, u čijoj je direktnoj ili indirektnoj nadležnosti zaštita djece, posebno preventivno djelovanje u borbi protiv nasilja nad djecom.

U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u izradi Akcionog plana učestvovala je Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

U segmentu prevencije, poseban fokus je stavljen na jačanje digitalnih kompetencija učenika, roditelja i nastavnika, edukaciju nastavnika informatike, pedagoga i psihologa u školama, postavljanje linkova na web stranice odgojno-obrazovnih ustanova koje upućuju na portale za pomoć i podršku, uvođenje sistematske prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama, realizaciju  sadržaja “socijalizacije sa pravom” u časove odjeljenske zajednice za učenike srednjih škola u Federaciji BiH, sa vidljivim sadržajima prevencije nasilja i upoznavanja učenika sa etiologijom i fenomenologijom savremenih sigurnosnih izazova koji ih okružuju.

Najčešći oblici protivpravnih ponašanja, a koja se javljaju u svakodnevnom životu pojavljuju  se u vidu: vrijeđanja, uznemiravanja, slanja prijetećih i uvredljivih poruka, lažnog predstavljanja, podsticanja na mržnju, nasilje i tako dalje. Sve su češći i specifični slučajevi koji na djecu ostavljaju trajne posljedice kao što je naprimjer eksploatacija djece u pornografske svrhe.
 
S obzirom na sve navedeno neophodno je postojanje ovakovog  strateškog programa i sistemske reakcije na prisutne oblike ponašanja u digitalnom okruženju u cilju prevencije tj. ranog prepoznavanja, ali i adekvatnih reakcija kojim će se ispunjavati, između ostalog, i sve preporuke proizašle iz međunarodnog prava te aktivnosti predviđene u Akcionom planu za djecu u BiH Vijeća za djecu BiH.

Galerija