OBAVJEŠTENJE o raspisivanju javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2015. godini

Datum obavijesti: 01/06/2015

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

  • programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
  • programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, i
  • programa i projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2015. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba.
Prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće  preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjenu prijavu podnosilac zahtjeva/projekta dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.            
Podnosioci zahtjeva koji su već podnijeli svoju aplikaciju ovom Ministarstvu dužni su istu ponovo dostaviti i uskladiti s kriterijima iz Javnog poziva.   
Prijavu sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.                          

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 22. 6. 2015. godine.

Prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i prijave koje nisu dostavljene u propisanom roku neće biti razmatrane.
Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Finansijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje prijava. U protivnom njihove prijave na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom, u cilju zaštite i namjenskog utroška dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava je objavljena na web stranici Ministarstva.

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  40/15).