JAVNI KONKURS za pribavljanje rukopisa udžbenika geografije za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Datum obavijesti: 15/01/2018

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine od 24. 8. 2015. godine, potpisanog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, broj 01-38-8-4285/15, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-01-38-23208/15,  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, broj 10/1-38-018980-15, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj 10-38-15783/15,  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, broj 10-05-8416-1/15, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, 10-38-2429/15 i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 05-01-40-1668/15 i člana 20. Odluke o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, usvojene na sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, održanoj 27. 12. 2011. godine i Odluke o rezultatima superrecenziranja udžbenika Geografija za 9. razred devetogodišnje osnovne škole autorice Grete Župančić i Izdavačke kuće „Nova dječija knjiga“ Sarajevo, usvojene na sjednici održanoj 11.12. 2017. godine, Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, na svojoj sjednici održanoj 11. 12. 2017. godine, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za pribavljanje rukopisa udžbenika geografije

za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

 1. Pravo prijave na Konkurs imaju svi registrovani izdavači u Bosni i Hercegovini.

Uz zahtjev za odobrenje udžbenika izdavač treba priložiti sljedeće:

 • rukopis udžbenika u cijelom obimu, numerisan, uvezan, likovno-grafički oblikovan i jezički uređen,
 • dokaz o autorskom pravu, izjavu da su autori državljani BiH i izjavu da je autorima uža specijalnost oblast iz koje se piše udžbenik,
 • izjava lektora o jezičkoj uređenosti teksta,
 • dokaz da je izdavačka kuća registrovana u Bosni i Hercegovini i
 • dokaz da izdavačka kuća uredno podmiruje poreske obaveze i doprinose.
 1. Konkurs se raspisuje za pribavljanje rukopisa udžbenika geografije za 9. razred devetogodišnje osnovne škole. Rukopisi trebaju biti u skladu sa Okvirnim nastavnim planom i programom geografije za 9. razred devetogodišnje osnovne škole i u skladu sa Smjernicama za pisanje i ocjenu udžbenika geografije osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Ukoliko izdavač odluči da pored udžbenika na Javni konkurs preda i druga pripadajuća nastavna sredstva, ista će biti recenzirana samo uz prvoplasirani rukopis udžbenika.
 1. Rukopisi udžbenika iz člana 2. ovog konkursa treba da budu pisani na jezicima konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, i trebaju biti dostavljeni u šest primjeraka.
 1. Rukopisi trebaju biti tako metodološki koncipirani da ne zahtijevaju obaveznu upotrebu radne sveske te da se u njima ne ostavlja prostor za crtanje i pisanje.
 1. Na naslovnoj stranici treba pisati samo naziv predmeta bez bilo kakvih dizajnerskih oznaka koje bi upućivale na izdavača udžbenika, a uvez rukopisa treba biti mekan, lijepljen ili šivan.
 1. Autor, niti koautor udžbenika, ne može biti uposlenik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kantonalnih ministarstava obrazovanja ili pedagoških zavoda.
 1. Prilikom predaje rukopisa udžbenika, neophodno je predati uplatnice za recenziranje istih. Izdavač je dužan da za svaki naslov rukopisa uplati sljedeće iznose:
 • Za rukopis udžbenika iznos od 2.000,00 KM (dvijehiljade KM)
 • Za rukopis pripadajućeg nastavnog sredstva koji prati najbolje ocijenjen udžbenik po 1.000,00 KM (hiljadu KM)

Novčani iznosi se uplaćuju na račun javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, otvoren kod UNION BANKA dd SARAJEVO; transakcijski račun: 102-050-00001066-98; budžetska organizacija: 5401001, vrste prihoda: 722719 i šifra općine: 180.

Ukoliko izdavač odustane od procesa recenziranja rukopisa, uplaćeni iznos neće biti vraćen.

 1. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima.
 1. Rukopisi se dostavljaju pod šifrom, u posebno zapečaćenom omotu, sa osnovnim podacima o izdavaču, na adresu: Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar.

     10. Materijal koji je od značaja za izradu udžbenika, kao i sva obavještenja u vezi sa Konkursom, učesnici mogu dobiti u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Mostar, dr. Ante Starčevića bb ili na web stranici: www.fmon.gov.ba