Održan Okrugli sto „Značaj implementacije člana 24 Konvencije o o pravima osoba s invaliditetom“

Datum obavijesti: 12/11/2020

Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 10. 11. 2020. godine održao je Okrugli sto „Značaj implementacije člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, u okviru projekta „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima“, koji podržava organizacija  „MyRight“.

Na okruglom stolu je razgovarno o suštini inkluzivnog obrazovanja te primjeni načela razumne prilagodbe za djecu sa invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju, sa posebnim osvrtom na značaj prilagodbe nastavnih sadržaja u toku online nastave. Zaključeno je da je neophodno pristupiti donošenju novih zakonskih propisa koji se odnose na proces odgoja i obrazovanja na svim nivoima, kako bi se osiguralo kvalitetno inkluzivno obrazovanje djece i mladih sa invaliditetom.

Također je istaknuto da je potrebno nastaviti sa uspostavljanjem sistema rane intervencije u multisektorskoj, integrisanoj saradnji obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, slijedeći aktivnosti iz  Strateškog planu za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2020-2025, koji je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je o potrebi uključivanja predstavnike Odbora za inkluzivno obrazovanje KS u pripremu propisa za inkluzivno obrazovanje te izdvajanja više sredstava za razumno prilagođavanje bez kojeg nema kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.

Svi reformski procesi u oblasti obrazovanja moraju uvažavati međunarodno priznate obaveze, što podrazumijeva dosljednu primjenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, a treba nastaviti i sa dodatnom edukacijom odgajatelja i nastavnika sa ciljem sticanja znanja i vještina potrebnih za izradu individualnih obrazovnih programa koji uključuju razumno prilagođavanje prema potrebama svakog djeteta te sa procesom usvajanja i primjene Indikatora za praćenje provedbe inkluzivnog obrazovanja.

Okrugli sto je bio prilika da iskustva iz oblasti inkluzivnog obrazovanja razmijene stručnjaci različitih profila, predstavnici vladinog i nevladinog sektora, a u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke sastanku je prisustvovala Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke, koja je govorila o aktivnostima koje su do sada realizovane u ovoj oblasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, posebno istaknuvši podršku Ministarstva studentima sa invaliditetom, programima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog  obrazovanja, stručnog usavršavanju prosvjetnih radnika, a istakla je i koordinirajuću ulogu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u procesu izrade strateških dokumenata iz ove oblasti. 

Organizator okruglog stola je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

Galerija