Vlada usvojila Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BIH 2020-2025.

Datum obavijesti: 05/11/2020

Imajući u vidu da prioritet svakog društva mora biti ulaganje u djecu, jer osiguranje zdravog starta u životu ima dalekosežne pozitivne utjecaje u stjecanju osnovnih socijalnih vrijednosti, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2020-2025. godine, na svojoj 242. sjednici, održanoj 05.11.2020. godine, u Sarajevu, te zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da, u saradnji sa federalnim ministarstvima zdravstva, rada i socijalne politike te finansija kao i Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i UNICEF-om BiH, koordinira realizacijom aktivnosti koje su u njemu planirane.

One su bazirane na multisektorskom pristupu, kao i u prethodnom Strateškom planu za unapređenje ranog rasta i razvoja djece 2013-2017, a realizirat će se s ciljem  nastavka unapređenja uslova za adekvatan rani i rast razvoj djece, kao i sveobuhvatnog pristupa cijeloj porodici.

Prioritetni pravci djelovanja u novom strateškom dokumentu definirani su na osnovu analize trenutnog stanja u oblasti ranog rasta i razvoja, a u okviru pet komponentni poticajne brige neophodne za ostvarenje punog potencijala djeteta (dobro zdravlje, adekvatna ishrana, odgovorna njega, prilika za rano učenje i sigurnost). Djelovanje u ranoj dobi usmjereno je i na prevenciju poteškoća i njihovo svođenje na najmanju moguću mjeru s ciljem postizanja najboljih mogućih standarda za dijete, uz zadovoljavanje njegovih zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih potreba.

Dokument je usmjeren na sve nivoe vlasti i sve sektore koji svojim djelovanjem direktno ili indirektno utiču na rani rast i razvoj djeteta te nudi okvir za poticajnu brigu i intervenciju u ranoj dobi, koja ima veliku akademsku, socijalnu i ekonomsku korist kako za pojedinca tako i za porodicu i društvo.