Održan sastanak sa predstavnicama Ženske romske mreže

Datum obavijesti: 04/11/2020

U povodu obilježavanja 5. novembra – Svjetskog dana romskog jezika, predstavnice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje  i  Mirna Nikšić, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje održale su sastanak sa predstavnicama Ženske romske mreže.

Na sastanku je razgovarano o značaju romskog jezika kao jednog od suštinskih elemenata nacionalnog i kulturnog identiteta Roma te o mogućnostima fakultativnog izučavanja ovog jezika  u odgojno - obrazovnim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Predstavnice Ženske romske mreže su prezentirale dosadašnje aktivnosti koje su poduzete u ovoj oblasti, u saradnji vladinog i nevladinog sektora te se zahvalile Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za podršku koju kontinuirano daje poboljšanju životnih uslova te odgoja i obrazovanja za učenike i studente  romske nacionalnosti na području Federacije BiH

Poštujući koordinirajuću ulogu koju ima u oblasti obrazovanja, Federalno ministarastvo obrazovovanja i nauke je u okviru različitih programa dalo podršku  edukaciji romske populacije predškolskog uzrasta, opremanju romskih edukacionih centara, dopunskoj nastavi za učenje romskog jezika, projektima izrade stranica na romskom jeziku u dječijim časopisima, podsticanju aktivnije uloge roditelja Roma u obrazovnom sistemu, doškolovanju odraslih Roma, podsticaju školovanju Roma na visokoškolskim ustanovama, stipendiranju studenata Roma i studenata sa invaliditetom koji su pripadnici ove manjinske skupine, obezbjeđivanju besplatnih udžbenika, projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti, programima koji omogućuju odraslim osobama završetak osnovne škole sa fokusom na žensku populaciju.

Ministarstvo je izdalo i  Romsko-bosanski i bosansko-romski rječnik autorice  dr. Hedine Tahirović – Sijerčić, prvi rječnik te vrste koji je štampan u Bosni i Hercegovini na bosanskom jeziku i koji predstavlja korak  dalje ka standardizaciji romskog jezika, kao i knjigu „Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije”.

Na sastanku je razgovarano i o uključivanju elemenata romske kulture u nastavne programe i stvaranju adekvatne baze ljudskih resursa za rad sa romskom djecom na njihovom maternjem jeziku, a dogovoreno je da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke proslijedi svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja dokument o mogućnostima izučavanja romskog jezika u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Fedracije Bosne Hercegovine, te da inicira razgovor o ovoj temi na sjednici Koordinacije ministara obrazvoanja i nauke u Federaciji BiH.

Predstavnice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke su se zahvalile Ženskoj romskon mreži za sav trud i zalganje koje iskazuju, pomažući pripadnicima romske zajednice, a posebno djeci da imaju kavlitetnije uslove za život, odgoj i obrazovanje.

Bitni pomaci u obrazovanju manjina mogu se učiniti samo ako  pripadnost manjinskom identitetu, pa tako i romskom, bude njegovana i afirmirana u obrazovnom sistemu. Bez takvog pristupa romska djeca se ne mogu prilagoditi školskom sistemu, kako se to od njih često traži, nego se taj sistem, koliko je god moguće, treba prilagoditi djetetu, njegujući individualiziran pristup.

Izgradnja kapaciteta nastavnika da primjenjuju metode rušenja predrasuda i interaktivnih tehnika u radu u integrisanim odjeljenjima, intenzivnije obuke nastavnika za sticanje jezičkih kompetencija i metodologija za dvojezično obrazovanje, omogućavanje da se diverzitet i multikulturalnost reflektuje na sve segmente nastavnih planova i programa - strateški su pravci djelovanja na putu stvaranja fleksibilnijeg, otvorenijeg i nediskriminatorskog obrazovnog sistema.