Uredba o federalnim nagradama za nauku

Datum obavijesti: 07/09/2020

Federalna vlada je na svojoj 234. sjednici održanoj u četvrtak, 03.09.2020. godine, u Mostaru, donijela Uredbu o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku. Vlada ove nagrade dodjeljuje državljanima BiH s prebivalištem u FBiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači - kandidati za nagradu.
 
Predviđene su četiri kategorije: nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i za promociju nauke. Sastoje se od novčanog iznosa i povelje.
 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim naučnicima za cjelokupni naučno-istraživački, odnosno istraživačko-razvojni rad koji predstavlja njihov lični doprinos u proširenju naučnih spoznaja i primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada. Svake godine dodjeljuje se samo jedna ovakva nagrada, koja kandidatu može biti dodijeljena samo jednom.
 
Godišnja nagrada za nauku predviđena je za značajno naučno dostignuće, naučno otkriće, te primjenu rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.
 
Godišnja nagrada mladim istraživačima starosti do 32 godine namijenjena je onima koji su se posebno istakli u naučnom radu, objavili zapaženi članak u referentnom međunarodnom naučnom časopisu, naučnu knjigu s međunarodnim recenzijama ili dobili relevantno međunarodno priznanje za dostignuće u području nauke. Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o nauci koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i naučnih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može biti dodijeljena samo po jedna ovakva nagrada.
 
Kada je riječ o novčanim iznosima, nagrada za životno djelo je 10.000 KM, a za nauku 5.000 KM, za mlade istraživače 3.000 KM i za popularizaciju i promociju nauke po 2.000 KM.
 
Nagrade će biti dodjeljivanje svake godine za Dan nauke u Federaciji BiH, a konkurs za dodjelu, u ime Vlade FBiH, raspisuje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
 
Kandidate za nagrade mogu predložiti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrirane za naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u FBiH.
 
Donesena uredba bit će u primjeni od 1.1.2021. godine.
 
Ovakve nagrade, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavljaju značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osviještene države na međunarodnom planu.
 
U FBiH dosad nije postojao uređen način i procedura društvenog vrednovanja naučnih rezultata, mada je evidentno da naučnici i istraživači sa ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunarodnom planu.