Praksa studenata politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Datum obavijesti: 27/05/2015

Deset studenata pete godine politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u periodu od 18.05. do 26.05.2015. godine, uspješno je obavilo studentsku  praksu u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Ovom prilikom su se studenti politologije - koji se, inače, obrazuju za bavljenje poslovima analitičara i organizatorima u državnim organima, političkim strankama, pravnoj službi i lokalnoj samoupravi - upoznali sa načinom i uvjetima organa državne službe. Također, uz konstantan nadzor mentora, studenti su dobili priliku da naprave još jedan iskorak ka svom profesionalnom razvoju i sticanju novih iskustava, kao i nadogradnji i unaprijeđenju  svojih znanja i vještina.

Praksa studenata je planirana nastavnim planom i programom Fakulteta, a od ove se godine studentska praksa obavlja u skladu sa Uredbom o uvjetima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovu je Uredbu Vlada FBiH donijela na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, a objavljena je u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine br.16.

Inače, nakon obavljene prakse, tokom koje su studenti pokazali odgovornost za redovno prisustvo, kao i veliki interes za unaprijeđenje svojih znanja, studentima je izdana i Potvrda o uspješnoj obavljenoj praksi u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Galerija