STALNI JAVNI KONKURS za pribavljanje rukopisa deficitarnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovnu školu

Datum obavijesti: 22/10/2019

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine od 24. 8. 2015. godine, potpisanog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, broj 01-38-8-4285/15, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-01-38-23208/15, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, broj 10/1-38-018980-15, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj 10-38-15783/15, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i  mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, 10-38-2429/15 i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 05-01-40-1668/15, kao i na osnovu člana 4. i 21. Odluke o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, usvojene na sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH 16. 10. 2019. godine, Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, na sjednici održanoj 16. 10. 2019. godine, r a s p i s u j e

STALNI JAVNI KONKURS
za pribavljanje rukopisa deficitarnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovnu školu

Dokumenti vezani za konkurs