Inspektorat

Inspektorat vrši poslove i zadatke koji se odnose na: nadzor nad zakonitošću rada u oblasti obrazovanja i nauke u skladu sa zakonskim propisima iz svoje nadležnosti i djelokruga rada, a na zahtjev pravnih subjekata, kantonalnih ministarstava obrazovanja, odgojno-obrazovnih ustanova, visokoškolskih ustanova, ustanova studentskog standarda, kao i naučnih ustanova i institucija; na pružanje stručne pomoći kantonalnim inspektorima u provedbi odredaba okvirnih zakona o obrazovanju i nauci u Bosni i Hercegovini; pružanje stručne i savjetodavne pomoći po pitanju davanja mišljenja u vezi sa dokumenatima o stečenoj školskoj spremi; organizovanje savjetovanja inspektora na svim nivoima vlasti u oblasti obrazovanja i nauke;  provjeru validnosti i vjerodostojnosti stečenih diploma učenika i studenata svih nivoa studija po zahtjevu; praćenje implementacije i harmonizacije standarda i normativa u oblasti obrazovanja i nauke; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Inspektorata.

Glavni federalni inspektor

Kontakt telefon sektora: 036 355 715; 036 355 716

Stranica 0 od 0